H

技术支持

項目 說明書名稱 版次
1 AC感應全系列說明書   QK-V03
2 感應馬達速控器(分離型-11pin) TS31.32 / TS31.32-SSSD / TS31.32-HR QK-V07
3 感應馬達速控器(分離型-8pin) TS11-P(-SSSD)/TS12-P(-SSSD) ZL-V02
4 感應馬達速度控制器(組合型) TU31 / TU32 ZQ-V04
5 感應馬達速度控制器顯示型(組合型) TUD31.32 ZQ-V03
6 轉矩馬達專用功率控制器TP51.52 TP51 / TP52 RI-V05
7 感應馬達速控器(分離型)-TE31.32 TE31.32 ZT-V03
8 感應馬達速控器(分離型)-TS21.22 TS2122 UI-V01
9 感應馬達電子式剎車控制器-三相 TB32S-IN TT-V01
10 感應馬達電子式剎車控制器-單相 TB50 UT-V02
11 轉矩馬達專用功率控制器TP5F TP5F QT-V03
12 感應馬達電子式剎車控制器-單相-TB32-IN TB32-IN WM-V02